Наукова робота

Naukova robota

Основними напрямками наукової роботи кафедри є розробка принципів діагностики та лікування політравми, складних ушкоджень тазу, внутрішньосуглобових ушкоджень великих суглобів, органозберігаючих операцій у кістковій онкології. Розроблено принципи та наукове обґрунтування лікування переломів довгих трубчастих кісток апаратами зовнішньої фіксації.

 • Виконується дисертаційна робота на тему: “Ендопротезування великих суглобів у жінок у постменопаузальному періоді в умовах дифециту витамину D”.
 • Розробляється науково-методологічна основа телемедичних консультацій хворих на травматологічний профіль та on-line технологій навчання.

Публікації співробітників кафедри


СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАФЕДРИ ТРАВМАТОЛОГІЇ, ОРТОПЕДІЇ ТА ВПХ ЗА 2016-2017 р.

 1. Поворознюк В.В, Н.В.Григор єва, Корж М.О., Страфун С.С.,Вайда,Ф.В.Климовицкий, В.М.,Власенко В.О.,Форосенко В.С.,Kanis J.A.,Johansson H.,McCloskey E.V. Епідеміологія переломів проксимального відділу стегнової кістки в Украї-ні:результати дослідження стоп(система реєстрації остеопоротичних перело-мів).- Травма.Т17,№5.-2016.-С.14-22.
 2. Рушай А.К.,Лисунов С.В., Ф.В.Климовицкий, Соловьев И.А.,Солоницын Е.А Технология репозиции переломов дистального метаэпифиза лучевой кости.- Травма.Т17,№5.-2016.-С61-66.
 3. Рушай А.К ,Лисунов С.В ,Ф.В.Климовицкий ,Солоницын Е.А. Физиотерапия и лечебная физкультура в комплекс-ном лечении больных с переломами дистального метаэпифиза лучевой кости.- Травма.Т17,№6.-2016.-С101-105.
 4. Солоницын Е.А., Климовицкий Ф.В., Проценко В.В. Метастазы анонимного рака в длинные кости конечностей: подходы к обследованию и лечению.- Травма.Т18,№1.-2017.-С.93-97.
 5. Чернышова О.Е.,Герасименко В.В.,Климовицкий Ф.В., Полесова Т.Р., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Кривошеева В.В., Павлов Е.Н. Медицинские симуляторы и манекены как элемент обучения студентов практическим навыкам в педиатрии.- Травма.Т18,№1.-2017.-С.103-105.
 6. Чернишова О.Є., Климовицький Ф.В., Полесова Т.Р., Баличевцева И.В., Самойленко І.Г., Герасименко В.В., Павлов Є.М.,Крівошеєва В. В., Хапченкова Д.С. Застосування інтерактивних методів навчання в підготовці лікарів-педіатрів.- Травма.Т18,№1.-2017.-С.106-108.
 7. Рушай А.К., Климовицький В.Г., Климовицький Ф.В., Лісунов С.В., Богданова Л.В. Реабілітація хворих з переломами дистального метаепіфіза променевої кістки.- Травма.Т18, №2.-2017.-С.17-22.
 8. Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Климовицкий Ф.В.,Демочка С.В., Нехно В.С. Применение наружного чрескостного остеосинтеза в практике специализированного травматологического отделения городской больницы(на примере городской больницы№3 г. Краматорска).- Травма.Т18, №2.-2017.-С.36-40.
 9. Канзюба А.І., Климовицький В.Г.,Хайло П.А., Канзюба М.А. Первинне ендопротезування при переломах вертлюжної ділянки в осіб похилого та старечого віку.- Травма.Т18, №2.-2017.-С.41-45.
 10. Климовицкий В.Г., Зуб В.А., Власенко М.А., Колотило А.Н., Цысельский Р.К., Солоницын Е.А. Клинический случай проведения симультанной ортопедо-урологической операции у пациентки с синхронным раком почки и плазмоцитомой бедренной кости.- Травма.Т18, №3.-2017.-С.102-105.
 11. Тарасов М.Ю., Климовицкий Р.В., Чубатов А.Е. Внедрение в работу телеоперационной технологии в условиях отделения экстренной помощи.- Травма.Т18, №2.-2017.-С.106-111.
 12. Ставицький О.Б., Пастернак Д.В., Давиденко Д.Ю., Лижин О.В., Карпушкін О.В. Лікування діафізарних переломів плечової кістки за допомогою блокуючого інтрамедулярного металоостеосинтезу в умовах обласної лікарні інтенсивного лікування м. Маріуполя.- Травма.Т18, №3.-2017.-С.75-79.
 13. Ставицький О.Б., Пастернак Д.В., Карпушкін О.В., Абрамович Є.О., Ямковий І.А., Позняк О.С. Клінічні аспекти застосування фіксатора «ендобаттон» для лікування травм і деформацій опорно-рухового апарату в умовах обласної лікарні інтенсивного лікування м.Маріуполя.- Травма.Т18, №3.-2017.-С.42-45.
 14. Ставицкий А.Б., Лыжин А.В., Пастернак Д.В., Позняк А.С., Ямковой И.А., Абрамович Е.А. Тотальное эндопротезирование тазобедренных суставов при осложнениях остеосинтеза шейки бедренной кости в условиях регионального центра эндопротезирования крупных суставов на базе областной больницы интенсивного лечения г. Мариуполя.- Травма.Т18, №4.-2017.-С.54-57.

НДР:

 1. «Розробити  заходи  по оптимізації  комплексного лікування постраждалих  з переломами у ділянці  вертлюжної  западини та проксимального відділу стегна».
 2. 2. Біомеханічне обгрунтувати та розробити методики відновлення опорно-кінематичної функції після нестабільних пошкоджень таза.

ЗАТВЕРДЖЕНІ ДИСЕРТАЦІЇ:

Таєр Джамал Іззат Арар «Діагностика та консервативне лікування диспластичного сколіозу у дітей». Науковий керівник: професор Климовицький В.Г. Захист відбувся 30.06.2017р. у спецраді Д11.600.04 у ДНМУ. Затверджена ДАК МОН України-06.10.2017р.


ПІДРУЧНИКИ:

Травматология и ортопедия: учебник для студентов высших медицинских учебных заведений: перевод с украинского издания / под ред. Голки Г.Г., Бурьянова А.А., Климовицкого В.Г. – Вінниця: Нова Книга, 2016. – 448 с. (у списку авторів – Черниш В.Ю.).


НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

ТРАВМАТОЛОГІЯ І ОРТОПЕДІЯ в практиці сімейного лікаря. Керівництво.-Харків.-2016р.-за ред.проф.Хвисюка.-232с.(д.мед.н. Климовицький Ф.В.-співавтор).


ПАТЕНТИ:

 1. Пат. 115025 Україна, МПК6 A61K 33/00, A61P 19/00, A61P 21/00. Спосіб профілактики нейродистрофічного синдрому у хворих з переломами дистального метаепіфізу променевої кістки / Рушай А. К., Климовицький Ф. В., Лісунов С. В., Соловйов І. О., Солоніцин Є. О. – № u201611449 ; заявл. 11.11.2016 ; опубл. 27.03.2017, бюл. № 6/2017.
 2. Пат. 115053 Україна, МПК6 A61B 5/01. Спосіб прогнозування розвитку нейродистрофічного синдрому у хворих з переломами дистального метаепіфізу променевої кістки / Рушай А. К., Климовицький Ф. В., Лісунов С. В., Соловйов І. О., Солоніцин Є. О. – № u201611829 ; заявл. 22.11.2016 ; опубл. 27.03.2017, бюл. № 6/2017.

ДОПОВІДІ НА КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. Климовицкий В.Г., Черныш В.Ю., Климовицкий Ф.В. Современные требования к аппаратам внешней фиксации при остеосинтезе длинных костей конечностей. Щорічна науково-практична сесія «Впровадження наукових розробок у практику охорони здоров’я 2016». 23 грудня 2016 р., Київ. Доповідач: проф. Черниш В.Ю.
 2. Тарасов М.Ю., Климовицкий Р.В., Чубатов А.Е. Внедрение в работу телеоперационной технологии в условиях отделения экстренной помощи. Доповідач: Тарасов М.Ю. 18-20 квітня 2017р. «Інтегративна медицина-досігнення та перспективи».
 3. Пастернак Д.В., Ставицький О.Б. Вибір методу оперативного лікування, надання невідкладної допомоги постраждалим з множинною і поєднаною травмою за матеріалом КОЗО «ОЛІЛ м. Маріуполь». 18-20 квітня 2017р. «Інтегративна медицина-досігнення та перспективи».

Список праць студентів та інтернів (всі – интерни):

 1. Манько Д.Ю., Александренко А.И., Москаленко А.Ю. Изменения в соотношении методик лечения переломов диафиза плечевой кости в 2000 и 2016 гг. на примере травматологического отделения городской больницы. // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя». – Краматорськ, 10-11 травня 2017 р. – С. 145-146. Научный руководитель – проф. Черныш В.Ю.
 2. Петров П.Н. Лечение чрез- и надмыщелковых разгибательных переломов плечевой кости у детей в условиях НИИТО ДНМУ // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя». – Краматорськ, 10-11 травня 2017 р. – С. 160-161. Научный руководитель – проф. Черныш В.Ю.
 3. Шаповаленко А.А. Современные принципы лечения открытых повреждений сухожилий сгибателей кисти // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя». – Краматорськ, 10-11 травня 2017 р. –         С. 200. Научный руководитель – проф. Черныш В.Ю.
 4. Котовский И.Н., Нехно В.С. Лечение пациентов с остеоартритом коленного сустава в условиях травматологического отделения городской больницы // Матеріали 79-го наукового медичного конгресу студентів та молодих вчених «Медицина ХХІ сторіччя». – Краматорськ, 10-11 травня 2017 р. – С. 132-133. Научный руководитель – проф. Черныш В.Ю.